Zkoušky ze španělštiny | Threshold

Zkoušky ze španělštiny

Certifikát DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) je mezinárodně uznávaný oficiální doklad potvrzující úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. Vydává jej španělské Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy a jeho jménem ho předává ředitel Institutu Cervantes. Je uznáván soukromými firmami, obchodními komorami i vzdělávacími institucemi.

Platnost certifikátu je celoživotní. Diplom se vydává pro tři úrovně: Nivel Inicial (začátečníci), Nivel Intermedio (mírně pokročilí) a Nivel Superior (velmi pokročilí). Zkoušky se konají dvakrát ročně, vždy v květnu a v listopadu.

Zkoušky Institutu Cervantes dle jazykových úrovní

Úroveň

Zkouška

A1 Acceso 

DELE – Úroveň A1

A2 Plataforma

DELE – Úroveň A2

B1 Umbral 

DELE – Úroveň B1 (dříve Nivel inicial)

B2 Avanzado

DELE – Úroveň B2 (dříve Nivel intermedio)

C1 Dominio operativo eficaz

DELE – Úroveň C1

C2 Maestría

DELE – Úroveň C2 (dříve Nivel superior)

Zkoušky se skládají z pěti úkolů

  • porozumění čtenému textu
  • písemný projev
  • poslech
  • gramatika a slovní zásoba
  • ústní projev

Stručná charakteristika zkoušek DELE

DELE - Úroveň A1

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v jednoduchých situacích týkajících se bezprostředního okolí a běžných každodenních témat.

DELE - Úroveň A2

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět větám a často používaným výrazům, které se Vás bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání).

DELE - Úroveň B1 (Nivel Inicial)

Složením zkoušky mluvčí prokazuje schopnost dorozumět se a správně reagovat v nejběžnějších životních situacích. Je schopen základním způsobem vyjádřit svá přání a potřeby.

DELE - Úroveň B2 (Nivel Intermedio)

Složením zkoušky mluvčí prokazuje schopnost zvládat obvyklé každodenní situace, nevyžadující odborně zaměřený jazyk.

DELE – Úroveň C 1

Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět široké škále rozsáhlých obtížnějších textů a rozpoznat v nich i implicitní významy. Dokážete se vyjadřovat plynule a spontánně, aniž by vám hledání odpovídajících výrazů působilo viditelné obtíže.

DELE - ÚroveňC 2 (Nivel Superior)

Složením zkoušky mluvčí prokazuje schopnost zvládat situace, které vyžadují schopnost pokročilého použití jazyka a znalost kulturních zvyklostí a reálií.
Podrobné informace o zkoušce DELE Nivel Superior