Zkoušky z francouzštiny | Threshold

Zkoušky z francouzštiny

Vedle angličtiny je francouzština jediným jazykem, kterým se mluví na pěti kontinentech a rovněž druhým oficiálním pracovním jazykem evropských institucí.

Francouzské mezinárodní diplomy DELF (Diplôme d'Études en Langue Française - Osvědčení o základní znalosti francouzského jazyka) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française - Osvědčení o hlubší znalosti francouzského jazyka) uděluje francouzské ministerstvo školství prostřednictvím celostátní komise DELF / DALF.

Zkoušky fr. institutu a jazykových úrovní dle ERR

ÚroveňZkouška
A1DELF A1 (Diplôme d'Études en Langue Française)
A2DELF A2 (Diplôme d'Études en Langue Française)
B1DELF B1 (Diplôme d'Études en Langue Française)
B2DELF B2 (Diplôme d'Études en Langue Française)
C1DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française)
C2DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Hodnocení

Pro hodnocení všech zkoušek DELF / DALF platí následující tabulka:

DovednostPočet bodů
Porozumění mluvenému projevu25
Porozumění psanému textu25
Písemný projev25
Ústní projev25

Stručná charakteristika zkoušek DELF / DALF

DELF A1

Kandidát je schopen jednoduché komunikace, dokáže jednak odpovídat na jednoduché otázky týkající se jeho osoby, místa, kde žije, lidí, které zná, a věcí, jež vlastní, jednak takové otázky klást.

Umí se vyjádřit k záležitostem, které se ho týkají, mluví sice v jednoduchých větách, ale neopakuje stereotypně stále stejné naučené fráze či obraty.

DELF A2

Jde o úroveň "schopen přežít", o základní společenské dovednosti (běžné zdvořilostní výrazy, navázání kontaktu, reakce na něj; odpověď na pozvání, dotazy na povolání, trávení volného času.), dále o cestování, kulturní vyžití, o každodenní dovednosti (slušně se domluvit v obchodě, na poště nebo v bance; informovat se na zájezd; používat hromadnou dopravu; požádat o základní informace, zeptat se na cestu, vysvětlit cestu, koupit lístky; umět pojmenovat předměty denní potřeby, požádat o ně).

DELF B1

Schopnost pokračovat v rozmluvě, dosáhnout svého v rozličných situacích, např. sledovat hlavní body diskuse, která se mě týká, vyjádřit názor, zeptat se na názor či mínění v neformálním přátelském rozhovoru.

Obratně zvládat každodenní problémy, např. poradit si v nepředvídané situaci v dopravním prostředku; zvládnout hlavní potíže spojené s organizováním cesty; reklamovat; ujímat se slova v rozhovoru nebo při poradě, požádat o vysvětlení či upřesnění myšlenky.

DELF B2

Plynně argumentuje: obhájí názor, dokáže rozvést stanovisko, vytyčit klady i zápory, logicky argumentovat, vyjednávat, ustupovat, zvažovat hypotetické situace.

Hladce zvládá společenskou komunikaci: v běžné mluvené francouzštině rozumí i podrobnostem, a to i v hlučném prostředí; přizpůsobuje se změnám stylu i tónu, k nimž obvykle v konverzaci dochází.

Jazyk vnímá na vyšší úrovni: dokáže opravit své chyby, které vedly k nedorozumění, a vědomě kontroluje svůj projev tak, aby se jich nedopouštěl.

DALF C1

Komunikuje bezproblémově a spontánně: na této úrovni plynně komunikuje, má rozsáhlou slovní zásobu, případné mezery umí snadno skrýt pomocí jiných obratů, ve svém rejstříku dokáže vybrat vhodné výrazy, jimiž upoutá pozornost, zatímco přemýšlí; vyjadřuje se srozumitelně a s logickou návazností, bez potíží zvládá logickou stavbu a členění promluvy s příslušnými spojovacími výrazy.